Kapcsolattartási ügyelet


Felelős: Csáki Krisztina Viktória

Tel.: (20) 295-30-22A Család és Gyermekjóléti Központ az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló jogszabályokban foglaltak szerint jár el.

A Kapcsolattartási Ügyelet célja, hogy nyugodt, semleges, barátságos helyet teremtsen a gyermek(ek) és a külön élő szülő/hozzátartozó számára a találkozásokra meghatározott időben/időtartamban, szükség szerint szakember jelenlétében. SZABÁLYOK:

Intézményünkben a szolgáltatás igénybevételére pénteken 14:00 és 16:00 közötti időben és szombaton 8:00 órától 17:00 óráig van lehetőség az erre kijelölt helyiségben.

A szolgáltatás bírósági ítélettel, végzéssel, gyámhivatali határozottal vehető igénybe.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele a "nulladik" találkozás, melynek célja a felek részletes tájékoztatása a szolgáltatásról, valamint a házirend ismertetése. Az érintettek és a Gyermekjóléti Központ a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt a kapcsolattartást érintő lényeges kérdésekben írásos megállapodást kötnek, aláírásukkal igazolják, hogy elfogadták a házirendet - megállapodás nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A kapcsolattartásra kijelölt helyiségben csak a jogerős bírósági ítéletben, végzésben, gyámhivatali határozatban megjelölt személyek tartózkodhatnak. A gondozó szülő és kísérői, a kapcsolattartás teljes idejére elhagyják az intézmény területét. 

A kapcsolattartás az arra kijelölt helyiségben zajlik. A helyiséget elhagyni, illetve helyiséget váltani az ügyeletes családgondozó hozzájárulásával lehet. 

Minden kapcsolattartás alkalmával a Jelenléti íven rögzítésre kerül a kapcsolattartás ideje, a résztvevő felek neve, érkezésük/távozásuk ideje, illetve a gyermek átadásának/átvételének ideje. A felek a jelenlétüket/megjelenésüket a jelenléti íven aláírásukkal igazolják. 

Ellenőrzött (felügyelt) kapcsolattartást kizárólag a bíróság vagy a gyámhivatal rendelhet el, ami a hatóság újabb, e témát érintő ítéletig/határozatáig van érvényben. 

A gondozó szülő távozásakor a Gyermekjóléti Központ kapcsolatügyeleti munkatársainak megadja elérhetőségét, amelyen a kapcsolattartás ideje alatt - szükség esetén - elérhető. 

Az érdemi, tartalmas együttlét biztosítása érdekében a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás igénybevétele közben elektronikus digitális eszközök (pl. mobiltelefon, tablet, iPon, iPad, iPhone stb.) használata nem megengedett

A szolgáltatás működtetéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközöket (játékok, könyvek) a családok rendelkezésére bocsájtjuk, a játékokat rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Ezek épségére vigyázni kell! A kapcsolattartás alatt használt játékokat a kapcsolattartás végén a helyükre kell tenni! Ez a kapcsolattartó szülő feladata és felelőssége. 

A kapcsolattartási ügyeletes kizárólag a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek, jogainak védelme érdekében avatkozhat bele a kapcsolattartás eseményeibe, amennyiben a kialakult helyzet indokolja, a kapcsolattartást megszakíthatja. A megszakítás okát, körülményeit feljegyzésben rögzíti. 

Ha a kapcsolattartáson bármelyik fél alkoholos állapotban, illetve egyéb drognak minősülő szer hatására bódult állapotban érkezik, vagy gyermeket veszélyeztető magatartást tanúsít, a gyermek mindenekfelett álló érdekét szem előtt tartva, a kapcsolattartás megkezdésére nincs lehetőség

Ha bármelyik fél agresszív, a nyugodt légkört veszélyeztető magatartást tanúsít, félelmet keltő, fenyegető, szóbeli, és/vagy fizikai megnyilvánulással él, ez a találkozás azonnali leállítását, és az illetékes hatóságok tájékoztatását vonja maga után. 

A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás felfüggeszthető az alábbi esetekben: 

- a keretmegállapodás be nem tartása, 

- a házirendben foglaltak megsértése, 

- ha bármely fél a gyermeket veszélyeztető magatartást tanúsít , 

- bármelyik fél együttműködésének hiányában, 

- kapcsolattartási időpont három alkalommal történő megsértése (kapcsolattartási időpont megsértésének minősül: bármely fél 15 percnél többet késik, a kapcsolattartáson nem jelenik meg, és erről időben nem tájékoztatja a munkatársakat). 

 A feleknek akadályoztatásuk esetén jelzési kötelezettségük van a találkozást megelőző 48 órával, indoklással a szolgálat, és a másik szülő fél felé. Rendkívüli akadályoztatás esetén az intézmény munkatársait, ill. a másik felet az esedékes találkozást megelőző munkanapon 12 óráig telefonon és írásban értesítik. 

A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.