KÖZNEVELÉSI MUNKACSOPORT

Szolgáltatás bevezetésének oka: Az utóbbi évtizedek gazdasági, politikai, társadalmi változásai, valamint a családok életvitele és a nevelésben eltöltött szerepe átalakult. A problémával küzdő gyermekek száma drasztikusan megnőtt. Óvodás korban a társas érintkezés szabályait nem ismerő gyermekek száma növekszik, illetve az agresszív viselkedés egyre fiatalabb korban jelen van. A köznevelési intézményekben nevelő-oktató munkát folytató pedagógusokra egyre nagyobb feladat hárult. Ezen helyzet kezelésére 2018 szeptember 1-től kötelezően bevezetésre került az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Jogszabályi háttér: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A§-a valamint, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 25§ (1) bek. szabályozza. Valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által kiadott szakmai ajánlások a segítő tevékenység bevezetéséhez.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységnek alapvető célja a szociális és a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó szakemberek széles körű együttműködése és közös feladatvégzése a nyitottság, egyenrangúság és tudásmegosztás elveinek mentén. A pedagógusok, társszakmák képviselői és a szociális segítők együttműködése révén egy olyan magas szintű együtt gondolkodás, munkálkodás kell, hogy kialakuljon, amely lehetővé teszi a felmerülő problémák hatékonyabb megoldását.

Egyéb célok:

  • gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat
  • prevenciós programok működtetése
  • jelzőrendszer hatékony működésének elősegítése
  • gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás
  • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása

 

Célcsoport: Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célcsoportja Mosonmagyaróváron és Mosonmagyaróvár járás területén lévő óvodák, általános iskolák és középfokú köznevelési intézmények - beleértve a kollégiumokat is – gyermekei, tanulói, ezen belül különösen a veszélyeztetett és hátrányos helyzetűek. Ezen kívül az óvodapedagógusok, pedagógusok, egyéb intézményben megjelenő szakemberek, szülők, nevelőszülők, gondviselők.

A szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A segítő tevékenységi körét és feladatait az intézményekben megjelenő szükségletek és problémák alapján alakítja ki a gyermekek életkori sajátosságait és a „jó gyakorlatokat” figyelembe véve.